089 400 1924

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА EDGE CONSULT

Настоящите общи условия уреждат условията за използване на www.edge-consult.net, по-долу за краткост „уебсайта“.

Уебсайтът се управлява от Васил Димитров Енджов с ЕГН: 9707033420, по-долу за краткост „Оператор“. При необходимост можете да се свържете с нас посредством следните контакти:

  • Имейл:  office@edge-consult.net
  • Телефон: 089 400 1924

Чрез използването на Уебсайта потребителят се съгласява с настоящите общи условия. Ако не сте съгласни със същите, следва да се въздържате от използване на Уебсайта.

ОБЩИ НАЧАЛА

Настоящите Общи Условия уреждат правилата за работа и използване на услугите на убесайта.

При възникнали правоотношения между Оператора и потребителя във връзка с извършване на юридически услуги, между страните е налице договор за поръчка по смисъла на българското законодателство. Всяко нарушение на условията по съглашението между страните, се приема за неизпълнение на договор и ще се преследва по законоустановен ред.

Съгласявайки се с настоящите Общи Условия, потребителят дава съгласието си Операторът да борави и управлява всякаква информация, предоставена му от първия във връзка с дадена юрдическа услуга.

Интелектуална собственост

Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на уебсайта се Упражняват от Оператора. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на Оператора е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно наказателна или наказателна отговорност.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Оператора, Операторът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Ограничаване на отговорността

Операторът предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на Уебсайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Във връзка с това Операторът не носи отговорност за вреди, в това число преки и косвени вреди, включително пропуснати ползи, които потребител на Уебсайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на Уебсайта и достъпа до същия. Използвайки Уебсайта, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите.

Доколкото в съдържанието на Уебсайта се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия потребителят е запознат с факта, че Операторът няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Уебсайта.

Операторът не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане потребителя, при използване на Уебсайта. Потребителят използва Уебсайта на своя отговорност.

Използване на уебсайта

 Доколкото Операторът е предвидил възможност за потребители да качват съдържание в Уебсайта, същите следва да не качват клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

 Потребителите следва да използват Уебсайта добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица или използването на Уебсайта изобщо.

 Други

Операторът запазва правото си да изменя настоящите общи условия по свое усмотрение като във всеки един момент актуалните условия за ползване на Уебсайта ще бъдат публикувани на същия.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

съдържанието не може да бъде копирано.