1. УВОД:

От известно време следя с интерес една тема в законодателния живот на нашата страна, която едва сега се споменава скромно в общественото пространство. През последните месеци се мобилизира маса от юристи и специалисти, които предложиха промени в ТЗ за въвеждането на нов вид търговско дружество – дружество с променлив капитал (ДПК). Предложението е от особено значение както за развитието на правната доктрина и практика, така и за търговските отношения и националната икономика.

  1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДПК:

В интерес на истината, по темата за дружества с променлив капитал няма много информация. Тази правна фигура не е изследвана достатъчно, за да се формира едно доминиращо понятие. Определението можем да извлечем от предложението за промени в ТЗ, както и от общите черти, които се споделят от подобни субекти в други правни системи.

И така, ДПК са капиталови юридически лица търговци, които разполагат с широки правомощия при определяне на начините и методите за формиране на капитала на дружеството и определяне на неговото управление и правоотношения с членската маса. Основната цел е привличането на инвестиции и капитал при по-добри и лесни условия. 

За разлика от сега познатите ни търговци в закона, които условно делим на персонални (СД, КД) и капиталови (ООД/ЕООД, АД/ЕАД и КДА), този нов вид субект има за идея да предложи на обществото по-гъвкав вариант за опериране в търговския мир. Всъщност, особеността се изразява в сливане на някои от характерните белези на персоналните и капиталовите дружества в едно.

Същността на капиталовите дружества се изразява в наличието на капитал, който определя екзистенц минимума на имуществото на търговеца. Капиталът е константна величина – фиксирана стойност, който представлява първоначалното натрупване на материални средства, нужни за съществуването на дружеството. Законът определя ограничена свобода в полза на ЮЛ за опериране с капитала. Те могат да го увеличават и намаляват по определен ред. Особено е положението при АД, където разпореждането на дялове на капитала (акции) става при още по-строг режим. Причината е определянето на високи нива на сигурност както за инвеститорите и кредиторите на дружеството, така и за самите му членове. Българското законодателство все още не е формализирало сделки, които позволяват прехвърлянето на капитал по реда на опционна сделка, SAFE (Simple Agreement for Future Equity) сделка и т.н. Това са все методи за улеснено и динамично боравене с капитала на дружеството, които отдавна са познати в Щатите, Германия, Франция и др.

Персоналните дружества от своя страна пък разполагат с по-голяма свобода при определянето на своята структура и метод на набиране на средства. Това се дължи на липсата на капитал. От друга страна обаче при тях отговорността на членовете е неограничена. Това ги прави неособено привлекателни и рядко са предпочитан избор за търговец. Статистически, повече ЮЛ търговци в България се създават под формата на капиталово дружество.

Българския законодател е изградил два основни модела на търговски дружества. Макар и доказали се през десетилетията (а някои от тях през вековете), тези търговци не отговарят изцяло на нуждите на динамичното съвремие. Технологичният бум, в съвместност с глобализацията и либералният режим на пазарни отношения, представлява препъни камък пред съществуващите до този момент решения.

И така, ДПК са капиталови дружества, които позволяват набиране на средства при много по-изгодни условия. Те са насочени предимно към създаването на условия за външно инвестиране. За разлика от строгия режим на прехвърляне на акции в едно АД например, при ДПК капиталовите дялове се прехвърлят свободно без формални процеси (нотариални производства) и излишни разходи. Така ще се разшири възможността за малките и средни компании да съберат скоростно средства, с които да започнат да функционират. ДПК ще позволи нови модели за инвестиция. Така добре познатите опции в Щатите са само един от методите за ангажиране на кадрите на компанията в нейния живот. Предлагането на капиталови дялове по трудов договор или като търговска сделка, подобна на фючърси предлага широк спектър от възможности пред дружеството. Характерна черта е възможността за стимулиране на служителите. В Западния свят предлагането на акции на работниците в една компания е добър начин тя да ги задържи и същевременно да си осигури средства за разрастване.

ДПК биха предоставили възможност за гъвкава структура на управление и органи в една компания. Много млади фирми, които желаят да привлекат инвеститори, се налага да се регистрират като АД, което от своя страна създава усложнения при определяне на системата на органите на търговеца. Дружествата с променлив капитал позволяват да се уредят ред и условия за участие в дружеството, регламентация на управлението и правата и задълженията на съдружниците, които към този момент са практически несъществуващи при останалите капиталови дружества. Въпреки че при АД има възможност за уреждане на особен ред за разпореждане с акции (напр. при винкулираните акции), законовите решения са крайно ограничаващи. На много компании им се налага да набират инвестиции при много усложнени условия, което пък от своя страна създава допълнителни разходи за тях, а често може да служи като отблъскващ фактор за някои инвеститори.

  1. КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ:

Дигитализацията на светът, както и постоянното развитие на роботиката и електрониката отварят възможност за създаването на нови фирми, чиято основна дейност е именно в гореспоменатия сектор. Така наречените ИТ фирми възприемат все по-силна позиция на националните и международни пазари и се превръщат в сериозно перо в икономиката. И макар мастодонти като Google, Tesla, SpaceX, Apple да са лидери в тази надпревара, на пазара съществуват и тепърва зараждащи се участници.


Ако сте собственик на малка ИТ фирма или пък имате желание да учредите такава, сигурно сте наясно колко трудно е да осъществите идеята си. Въпреки гениалните решения, които имате, липсата на финанси е незаобиколим фактор и често причина много ИТ бизнеси да се провалят още в зародиш. 

Дружествата с променлив капитал имат за цел да улеснят режима на инвестиции в малки и средни фирми предимно в сектора на технологиите. Така наречените стартъп компании са съществена част от всяка развита икономика. В България те стават все повече и евентуалното възприемане на ДПК като вид търговец би им позволило да набират средства чрез външна или вътрешна инвестиция при много по-добри условия. Също така биха имали възможността да осъществяват тези свои намерения по-бързо, по-лесно и при по-малки разходи, които често са неизбежни при сега съществуващите търговски дружества.

ДПК позволява да се уредят правата и задълженията по начин, който да оправдае нуждите на компанията и нейното развитие. Така ще бъде дадена възможност да се създадат нови и непознати досега начини за подсигуряване интересите на инвеститорите.

Най-общо казано, дружествата с променлив капитал биха дали една отдавна нужна свобода на бизнеса да се развива при много по-благоприятни условия, които биха позволили едновременно да взема по-гъвкави решения и да набира инвестиция при много по-добри условия.

  1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дружествата с променлив капитал биха били едно добро и същевременно отдавна чакано разрешение на проблемите пред малкия и среден бизнес. Компаниите в сектора на технологиите и електрониката ще разполагат с възможността да структурират бизнеса по начин, който в най-пълна степен да отговаря на нуждите им. Евентуалното приемане на тези промени неминуемо ще привлече интереса както на вътрешни, така и на чуждестранни инвеститори. Това от своя страна ще открие пред България възможността да стане главен играч в тех-индустрията на Балканите и да насочи в още по-голяма степен икономиката си към развитие на ИТ технологиите.

Васил Енджов

юридически консултант