КОНСТАТИВЕН НОТАРИАЛЕН АКТ ПО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА

УВОД: Българското право познава различни способи за придобиване право на собственост върху една вещ. Юридическият факт на придобиване може да е в резултат от облигационна сделка като продажба, замяна, дарение ...